Bibliografia k databáze priezvisk

https://slovnik.juls.savba.sk/

Ďurčo, Peter: Vlastné mená na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca, 25 : Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. Jozef Mlacek. - Bratislava : Stimul, 1996, s. 54-60. ISBN 80-85697-31-9

Ďurčo, Peter: Names in Slovakia : Occurence, pronuntiation, transcription in computer compilation. ONOMASTICA-COPERNICUS Research Colloquium / Red. Keith Edwads. - Edinburg : University of Edinburg, 1996, s. 1-14.

Ďurčo, Peter: Počítačový korpus vlastných mien a automatický výslovnostný transkriptor : tézy prednášky konanej dňa 4. 6. 1996 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave. In: Zápisník slovenského jazykovedca : tézy prednášky konanej dňa 4. 6. 1966 v Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v Bratislave. - Roč. 15, 1996, s. 31-34.

Ďurčo, Peter – Medľa, Milan – Koša, Jozef: ONOMASTICA-Copernicus. Kop.exe, User´s Guide. 1. vyd. Department of the Foreign Languages, Police Academy of the Slovak Republic & Central Register of the Inhabitants of the Slovak Republic, Bratislava 1996. - 24 s.

Ďurčo, Peter: Počítačové spracovanie vlastných mien na Slovensku. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy : Sociolinguistica Slovaca 3. Zost. Slavo Ondrejovič. - Bratislava : Veda, 1997, s. 312-325. ISBN 80-224-0514-0

Jack, M. (ed.) - Aboltina, I. - Ďurčo, P. - Edwards, K.  - Jasem, K. - Kačić, Z. - Kolář, P. - Ludovik, J. - Pall, P.: ONOMASTICA-COPERNICUS DATABASE. Multi Language Pronunciation Dictionary of Proper Names and Place Names. CD ROM. Paris : ELRA - 1998. (Viacjazyčný výslovnostný slovník vlastných a miestnych mien: 7 jazykov, Ďurčo, P. spracoval slovenskú časť – ca 240 000 hesel.)

Ďurčo, Peter: Variabilita a adaptácia priezvisk na Slovensku. In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine : Vedecký seminár Bratislava 19.- 20. október 2000. Red. Ľubor Králik. - Bratislava : Veda, 2002, s. 27-34. ISBN 80-80-224-0749-6

Ďurčo, Peter: Databáza názvov ulíc na Slovensku. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia, Bratislava 6.-7. septembra 2002. Red. Pavol Žigo, Milan Majtán. – Bratislava : Veda, 2003, s. 199 – 209. ISBN 80-224-0791-7

Ďurčo, Peter: Urbanonymá na Slovensku. In: Studia academica Slovaca 32 : Prednášky XXXIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Zost. Jozef Mlacek. - Bratislava : Stimul, 2003, s. 156-168. ISBN 80-88982-14-6

Ďurčo, Peter: Deutsche Familiennamen in der Slowakei oder was kann ein elektronisches Namenkorpus der Antroponymieforschung anbieten. In: Deutsche Sprache in der Slowakei. Red. Albrecht Greule, Jörg Meier. - Wien: Edition Preasens, 2003, s. 137 – 146. ISBN 3-7069-0192-7