Stratégia: v: KSSJ4 PSP SSSJ-AN SCS SSS SSJ MA HSSJ-V Bernolák Obce Priezviská UN locutio sk-cs sk-en substantiva

Výsledky hľadania pre: spis

Krátky slovník slovenského jazyka 4

z r. 2003 – kodifikačná príručka. Viac informácií.

slovník -a m.

1. súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie slovnej zásoby al. informácií z jednotlivých odborov v kniž. príručke: jednozväzkový, prekladový, frazeologický s., s. cudzích slov;
náučné, terminologické s-y, s. spisovateľov;
pozrieť sa do s-a

2. slovná zásoba, lexika: vývin s-a, bohatý Hviezdoslavov s., obraznosť s-a;

slovníkový príd.: s-é usporiadanie, s-é bohatstvo;

slovníček -čka m. zdrob. k 1: vreckový s.

Pravidlá slovenského pravopisu

z r. 2013 – kodifikačná príručka. Viac informácií.
slovník -a m.; slovníkový; slovníček -čka m.

Synonymický slovník slovenčiny

z r. 2004. Viac informácií.

slovník 1. súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie slovnej zásoby al. informácií z jednotlivých odborov v knižnej príručke: jednojazyčný, dvojjazyčný slovník, frekvenčný slovníklexikón (obyč. náučný slovník): technický lexikónencyklopédia (náučný slovník): umelecká encyklopédiaglosár (druh stredovekého slovníka) • zastar. vokabulár

2. súhrn používaných slov • slovná zásobalexika: mať bohatý, chudobný slovník, bohatú, chudobnú lexiku; zmeny v slovnej zásobe, v lexike jazyka

Slovník slovenského jazyka

z r. 1959 – 19681. Viac informácií.

slovník, -a m.

1. zbierka slov al. hesiel usporiadaných obyč. v abecednom poriadku s jazykovým al. vecným poučením: výkladový, náučný s.;
etymologický s., dvojjazyčný s.
;

2. súhrn používaných slov, slovná zásoba: mať bohatý (chudobný) s.;
Teoretik mu vytýka malú obraznosť, úzky slovník a kvalitu významov.
(Bunč.);
pren. K surovým žartom patril aj celý slovník surových slov. (Urb.);

slovníkový príd.: s. materiál;

slovníček, -čka m.

Morfologický analyzátor

Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab — Š-švrkotať)

z r. 20002. Viac informácií.

slovník m súhrnné spracovanie a obyč. abecedné usporiadanie slovnej zásoby al. informácií z jednotlivých odborov v knižnej príručke: lexicon: slownjk, wokabulár ks 1763

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

od Antona Bernoláka z r. 1825. Viac informácií.
Slowňík
Slowňík

Frázy z paralelného slovensko-českého korpusu.

Viac informácií.

Frázy z paralelného slovensko-anglického korpusu.

Viac informácií.

Paradigmy podstatných mien.

Viac informácií.
slovník
mužský rod, neživotné, jednotné číslo, substantívna paradigma
1 (jeden) slovník
2 (bez) slovníka
3 (k) slovníku
4 (vidím) slovník
6 (o) slovníku
7 (so) slovníkom
mužský rod, neživotné, množné číslo, substantívna paradigma
1 (tri) slovníky
2 (bez) slovníkov
3 (k) slovníkom
4 (vidím) slovníky
6 (o) slovníkoch
7 (so) slovníkmi

Vstup: Výstup: In English · Po slovensky